MERANCANG FIKIH SUFI

SEBUAH KALEIDOSKOP PEMIKIRAN IMAM GHAZALI TENTANG KONSEP MU’AMALAT DALAM KITAB IHYA’ ‘ULUMIDDIN

  • Zainal Abidin
Keywords: Istinbath ahkam, Maqashidus syari’ah, Sinkretisme al-Ghozali

Abstract

Tidak dapat dibantah bahwa syare’at diundangkan untuk menuntun manusia mencapai kebahagian, baik di dunia ataupun di akherat yang seimbang.
Keseimbangan itu diusahakan para Fuqaha’ dalam Istinbath ahkam. Para Fuqaha’ berusaha menyelaraskan antara ‘illat dan hikmah. Inilah yang
akhirnya melahirkan sebuah konsep Maqashidus Syari’ah. Dalam maqashidus syari’ah tersimpan nilai adi luhur cita-cita kebahagiaan manusia. Kebahagiaan manusia tercapai dengan memadukan dua unsur sekaligus, unsur kemanusiaan dan unsur Ketuhanan, unsur dunia dan unsur akherat. Paduan ini melahirkan sebuah konsep terkenal “barangsiapa yang mengamalkan fiqh tanpa mengamalkan tasawwuf maka menjadi fasiq, dan barangsiapa mengamalkan tasawwuf tanpa mengamalkan fiqh maka akan menjadi zindiq”. Inilah yang betul-betul dipahami oleh al-Ghozali, sehingga akhirnya beliau merumuskan sebuah pendekatan sinkretisme fiqh dan sufi dalam kitab monumental Ihya’u Ulumiddin.

Published
2018-12-30